treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

aromaty – 1334/2008

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

higiena i bezpieczeństwo pasz – 183/2005/WE

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

wymagania techniczne dla budynków

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

[jednolity] 04.01.2016 r.

Załącznik nr 1 – [link] – Wykaz polskich norm powołanych w rozporządzeniu

Załącznik nr 2 – [link] – Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii

Załącznik nr 3 – [link] – Stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny

Continue reading ‚wymagania techniczne dla budynków’

znakowanie żywności – 1169/2011/WE

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

mikrobiologia żywności – 2073/2005

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

pozostałości pestycydów w żywności i paszy – rozporządzenie 396/2005

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

nowa żywność – 2283/2015

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001

[przepis] 11.12.2015 r.

bezglutenowy – oznakowanie produktów

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

kazeina i kazeiniany

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych