Kategoria 'BHP w produkcji żywności'

wymagania techniczne dla budynków

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

[jednolity] 04.01.2016 r.

Załącznik nr 1 – [link] – Wykaz polskich norm powołanych w rozporządzeniu

Załącznik nr 2 – [link] – Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii

Załącznik nr 3 – [link] – Stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny

Continue reading ‚wymagania techniczne dla budynków’

budowle rolnicze wymagania PL

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

[jednolite] 16.01.2014 r.

zakażenia i choroby zakaźne u ludzi

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

[jednolite] 21.08.2013 r.

 

Wykaz chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi:

Continue reading ‚zakażenia i choroby zakaźne u ludzi’

czynniki chorobotwórcze oraz stany chorobowe

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby

[przepis]

wykaz prac o podwyższony ryzyku zakażenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby

[przepis]

ogólne przepisy bhp

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

[jednolite] 10.2011 r.

Załącznik nr 1 – [link] – Szczegółowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa

Załącznik nr 2 – [link] – Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej

Załącznik nr 3 – [link] -Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych