Kategoria 'Maszyny i urządzenia'

system oceny zgodności

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności

[jednolita ustawa] 26.11.2014 r.

Continue reading ‚system oceny zgodności’

wprowadzanie produktów do obrotu

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG

[przepis]

akredytacje dla produktów wprowadzanych do obrotu (CE)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93

[przepis]

wymagania dla wag nieautomatycznych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności

[przepis] 09.2011 r.

oznakowanie CE

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 186 poz. 1252

http://www.haccp-polska.pl/dokuments/legislation/2010/pl/1252.htm

ustawa o systemie oceny zgodności

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 138 poz. 935

http://www.haccp-polska.pl/dokuments/legislation/2010/pl/935.htm

wskaźniki bezpieczeństwa CSI

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 142 poz. 952

http://www.haccp-polska.pl/dokuments/legislation/2010/pl/952.htm

instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 130 poz. 879

http://www.haccp-polska.pl/dokuments/legislation/2010/pl/879.htm

wprowadzanie do atmosfery gazów – obowiązki zgłoszenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 130 poz. 881

http://www.haccp-polska.pl/dokuments/legislation/2010/pl/881.htm

instalacje wymagające zgłoszenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 130 poz. 880

http://www.haccp-polska.pl/dokuments/legislation/2010/pl/880.htm