Kategoria 'Inspekcja Sanitarna i Weterynaryjna'

badania kwasu erukowego

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/705 z dnia 30 kwietnia 2015 r. ustanawiające metody pobierania próbek i kryteria skuteczności metod analizy do celów urzędowej kontroli poziomów kwasu erukowego w środkach spożywczych oraz uchylające dyrektywę Komisji 80/891/EWG

[przepis prawa] 02.11.2015 r.

 

ustawa o Inspekcji Sanitarnej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

[jednolite] 17.09.2015 r.

Continue reading ‚ustawa o Inspekcji Sanitarnej’

kontrole powiatowego lekarza weterynarii

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wymogów, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzajów tej kontroli

[przepis prawa] 23.07.2015

handel kontrola weterynaryjna

Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu

[jednolite] 21.01.2014 r.

kontrola graniczna opakowań drewnianych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy

[przepis] 14.02.2014 r.

import roślin

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

[przepis] 13.01.2008 r.

Continue reading ‚import roślin’

ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
[Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 287]

[jednolite] 21.01.2014 r.

odprawa graniczna – wzory wniosków 2007/286/PL

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych

[przepis] 28.03.2007 r.

dobra praktyka laboratoryjna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

[przepis]  11.06.2013 r.

zgłoszenia działalności do WIJHARS

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wpisywanych do bazy danych o handlowcach

[przepis] 01.02.2013 r.