Kategoria 'Suplementy diety i nowa żywność'

nowa żywność – 2283/2015

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001

[przepis] 11.12.2015 r.

wymagania dla suplementów diety

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 2032

[jednolity] 03.12.2015 r.

Continue reading ‚wymagania dla suplementów diety’

żywność specjalnego przeznaczenia (np. niemowlęta)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

[jednolite rozporządzenie] 15.05.2015 r.

Continue reading ‚żywność specjalnego przeznaczenia (np. niemowlęta)’

oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/539 z dnia 31 marca 2015 r. dopuszczające oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 432/2012

[przepis prawa] 21.04.2015 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 851/2013 z dnia 3 września 2013 r. dopuszczające niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 432/2012

[przepis prawa] 03.09.2013 r.

żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci – 609/2013/WE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009

[przepis] 19.07.2013 r.

Continue reading ‚żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci – 609/2013/WE’

żywność dietetyczna o obniżonej energetyczności – dyrektywa 96/8/WE

Dyrektywa Komisji 96/8/WE z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie żywności przeznaczonej do użycia w dietach o obniżonej energetyczności

[jednolite] 08.2012 r.

import żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia

[przepis] 06.2012 r.

żywność stosowana w dietach nisko energetycznych

Dyrektywa Komisji 96/8/WE z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie żywności przeznaczonej do użycia w dietach o obniżonej energetyczności

[jednolite]

żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 953/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

[przepis]

substancje wzbogacające w żywności

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 174 poz. 1184

http://www.haccp-polska.pl/dokuments/legislation/2010/pl/1184.htm