pozostałości pestycydów w żywności i paszy – rozporządzenie 396/2005

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

nowa żywność – 2283/2015

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001

[przepis] 11.12.2015 r.

bezglutenowy – oznakowanie produktów

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

kazeina i kazeiniany

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

etykietowanie wołowiny – 1760/2000/WE

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

oświadczenia żywieniowe – 1924/2006/WE

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

znakowanie GMO – 1830/2003/WE

Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE

[jednolity] 01.01.2015 r.

usuwanie ścieków i zaopatrzenie w wodę

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

metale ciężkie w opakowaniach

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

wymagania dla suplementów diety

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 2032

[jednolity] 03.12.2015 r.

Continue reading ‚wymagania dla suplementów diety’