Tag Archive for 'badania'

zanieczyszczenia dioksynami, furanami i PCB – zalecenia Komisji Europejskiej

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

badania kwasu erukowego

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/705 z dnia 30 kwietnia 2015 r. ustanawiające metody pobierania próbek i kryteria skuteczności metod analizy do celów urzędowej kontroli poziomów kwasu erukowego w środkach spożywczych oraz uchylające dyrektywę Komisji 80/891/EWG

[przepis prawa] 02.11.2015 r.

 

jaja wylęgowe – wymagania

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

analiza jaj kurzych

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

dobra praktyka laboratoryjna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

[przepis]  11.06.2013 r.

wymagania dla napojów winiarskich

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie rodzajów fermentowanych napojów winiarskich oraz szczegółowych wymagań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych, jakie powinny spełniać te napoje

[przepis] 19.06.2013 r.

zgłoszenia działalności do WIJHARS

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wpisywanych do bazy danych o handlowcach

[przepis] 01.02.2013 r.

tłuszcze do smażenia kontrola

treść dostępna dla użytkowników zalogowanych

REACH – metody badań

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

[jednolity] 06.2012 r.