Tag Archive for 'reach'

ustawa o produktach biobójczych

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

[przepis] 05.12.2015 r.

Continue reading ‚ustawa o produktach biobójczych’

REACH – klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

[jednolite] 06.2012 r.

REACH – metody badań

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

[jednolity] 06.2012 r.

REACH – rozporządzenie 1907/2006

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów

[jednolite] 06.2012 r.

oznakowanie substancji chemicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin

[przepis] 25.04.2012 r.

Continue reading ‚oznakowanie substancji chemicznych’