Tag Archive for 'substancje chemiczne'

ustawa o produktach biobójczych

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

[przepis] 05.12.2015 r.

Continue reading ‚ustawa o produktach biobójczych’

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin

[przepis] 14.09.2012 r.

Continue reading ”

REACH – klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

[jednolite] 06.2012 r.

oznakowanie substancji chemicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin

[przepis] 25.04.2012 r.

Continue reading ‚oznakowanie substancji chemicznych’